Przypominamy o nowej stawce za wywóz odpadów

Od 1 marca 2021 r. w Kamiennej Górze wejdzie w życie nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych – 25 zł od osoby w każdej zamieszkałej nieruchomości.

Termin płatności do 28-go każdego m-ca. Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań.

Niedotrzymanie terminów skutkować będzie wszczęciem przez właściwy Urząd Skarbowy administracyjnej egzekucji komorniczej.

Obecnie gmina rozpoczęła wzmożone kontrole przestrzegania obowiązku segregacji odpadów oraz składania prawidłowości składanych deklaracji.

Niewywiązywanie się z obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji o podwyższonej, będącej dwukrotnością wysokości stawki za gospodarowanie odpadami.

Niezłożenie deklaracji lub wykazanie w deklaracji nieprawidłowej ilości osób będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji o naliczeniu stawki.