Psy bez nadzoru właścicieli na ulicach Kamiennej Góry

Swobodnie biegające, pozbawione opieki psy to ostatnio dość częsty widok na ulicach Kamiennej Góry. Przypominamy właścicielom i opiekunom, że ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

Na podstawie art. 10a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Przypominamy również:

  1. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego zwierzęcia.
  2. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
  3. Wyprowadzanie psa poza swoją posesję jest możliwe pod warunkiem, że właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
  4. O zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren.
  5. O niewprowadzaniu zwierząt na teren placów zabaw i siłowni plenerowych.
  6. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych tj. chodniki, parki, skwery itp.
  7. Psa należy szczepić przeciwko wściekliźnie wg zaleceń lekarza weterynarii nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Zgodnie z art. 77 i 78 Kodeksu wykroczeń jeśli ktoś nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Kodeks wykroczeń reguluje również kwestię puszczania wolno psa na terenie lasu. Art. 166 głosi, że kto puszcza w lesie luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Obowiązujący kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność za szkody dokonane przez zwierzęta domowe. Art. 431 § 1 k.c. stanowi, że „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”

Jeżeli zwierzę domowe spowoduje szkodę osobową (np. pogryzienie) bądź majątkową będzie ciążył na posiadaczu psa obowiązek naprawiania szkody. Odpowiedzialność istnieje niezależnie od tego czy zwierzę było pod nadzorem faktycznym człowieka, czy też zabłąkało się bądź uciekło. Ponosi je osoba, która w danym momencie sprawowała nad nim opiekę.