Realizacja zadania publicznego pn. „AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE- SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU SZTUK WALK I SAMOOBRONY”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE- SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU SZTUK WALK I SAMOOBRONY”.

Treść ogłoszenia:

W dniu 02.07.2020 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Kamiennogórski Klub OYAMA na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pn. „AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE – SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU SZTUK WALK I SAMOOBRONY”. Ww. ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz na stronie internetowej www.kamiennagora.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta Kamienna Góra w Biurze Obsługi Klienta lub listownie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra do dnia 14.07.2020 r. (liczy się data wpływu pisma do urzędu).

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf oferta Kamiennogórski Klub OYAMA 1 MB