Realizacja zadania publicznego pn. EKO KAMDŻA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. EKO KAMDŻA

Treść ogłoszenia:

W dniu 24 lipca 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie KAMDŻA na realizację zadania publicznego w obszarze ekologii i dziedzictwa przyrodniczego  pn. EKO KAMDŻA  Ww. ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz na stronie internetowej www.kamiennagora.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać listownie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra do dnia 02.08.2023 r. (liczy się data wpływu pisma do urzędu).

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Oferta 19a Stowarzyszenie KAMDZA 1 MB