Realizacja zadania publicznego pn. Program Poruszające Bajki o Emocjach

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Program Poruszające Bajki o Emocjach

Treść ogłoszenia:

W dniu 13 marca 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych na realizację zadania publicznego w obszarze promocji i ochrony zdrowia  pn. Program Poruszające Bajki o Emocjach . Ww. ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz na stronie internetowej www.kamiennagora.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać listownie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra do dnia 27.03.2023 r. (liczy się data wpływu pisma do urzędu).

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Oferta 19a Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych 1 MB

Informator (191)