Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań wśród mieszkańców miasta poprzez organizację zawodów o puchar burmistrza”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań wśród mieszkańców miasta poprzez organizację zawodów o puchar burmistrza.

Treść ogłoszenia:

W dniu 23.07.2020 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie dla Ludzi Sukcesu na realizację zadania publicznego w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry  pn. Promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań wśród mieszkańców miasta poprzez organizację zawodów o puchar burmistrza. Ww. ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz na stronie internetowej www.kamiennagora.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta Kamienna Góra w Biurze Obsługi Klienta lub listownie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra do dnia 31.07.2020 r. (liczy się data wpływu pisma do urzędu).

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf oferta Stowarzyszenie dla Ludzi Sukcesu 777 KB