Realizacja zadania publicznego pn. „Sportowe ferie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe Ferie”.

Treść ogłoszenia:

W dniu 10.01.2020 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportów Walki Fight Club Lubawka na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pn. „Sportowe Ferie”. Ww. ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz na stronie internetowej www.kamiennagora.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta Kamienna Góra w Biurze Obsługi Klienta lub listownie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra do dnia 28.01.2020 r. (liczy się data wpływu pisma do urzędu).

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf oferta Klubu Sportów Walki Fight Club Lubawka 708 KB