Realizacja zadania publicznego pn. Uroczysty koncert z okazji 300-lecia Kościoła Łaski w Kamiennej Górze

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Uroczysty koncert z okazji 300-lecia Kościoła Łaski w Kamiennej Górze.

Treść ogłoszenia:

W dniu 21.09.2020 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Fundację Artystyczną BelleVoci na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych i edukacji na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra  pn. Uroczysty koncert z okazji 300-lecia Kościoła Łaski w Kamiennej Górze. Ww. ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz na stronie internetowej www.kamiennagora.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta Kamienna Góra w Biurze Obsługi Klienta lub listownie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra do dnia 30.09.2020 r. (liczy się data wpływu pisma do urzędu).

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Oferta -Fundacja Artystyczna BelleVoci 982 KB