Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole obwodowej – przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły. Wypełniony i podpisany (przez obojga rodziców) dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej w terminie rekrutacji.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza Kamienną Górą, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra na rok szkolny 2022/2023 tj.:

1) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej:
od dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 11 marca 2022 r.,
2) złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej szkoły podstawowej:
od dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 11 marca 2022 r.,
3) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej szkoły podstawowej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe:
do dnia 29 kwietnia 2022 r.,
4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej, w tym do klasy sportowej szkoły podstawowej: do dnia 31 maja 2022 r.

Złożenie wniosku przez rodziców w postępowaniu rekrutacyjnym polega na pobraniu dokumentu w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) lub/i zaświadczenia, wskazane poniżej.
Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Kamienna Góra, którymi są:

L.p.

Kryterium

Wartość punktowa

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły

(Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)

5

Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły

2.

W obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych

4

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

3.

Kandydat mieszka poza obwodem szkoły, ale jest mieszkańcem Kamiennej Góry

3

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego składane na zasadach określonych w art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

4.

W obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego/ opiekunów prawnych w zapewnieniu dziecku należytej opieki

2

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego składane na zasadach określonych w art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe