Rekrutacja do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kamienna Góra Nr 16/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra na rok szkolny 2022/2023, w Uchwale Nr V/26/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, Uchwale Nr VI/28/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2019 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów praz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz Uchwale Nr XXXVI/209/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 objęte są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kamienna Góra w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2016-2019 oraz dzieci odroczone powyżej 6 roku życie (na podstawie stosownej dokumentacji poradni psychologiczno – pedagogicznej)

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki przedszkolnej składanej w terminie od dnia 21 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

UWAGA: deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego ( wzory dostępne na stronach przedszkoli należy dostarczać:
1. Drogą elektroniczną bezpośrednio na skrzynki mailowe przedszkoli;
2. Pocztą tradycyjną ( decyduje data wpływu do przedszkola);
3. Osobiście, w momencie przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola;
4. Inny sposób wskazany przez dyrektora placówki

Zapisy dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego !!!

Zapisów należy dokonywać na stronie.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 ustalono następujące terminy:

1) składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu od dnia 21 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.
2) złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od dnia 01 marca 2022 r. godz. 9.00 do dnia 18 marca 2022 r. godz. 15.00.
3) weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków, o których mowa w pkt 1 do dnia 01 kwietnia 2022 r.,
4) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola: do dnia 01 kwietnia 2022 r. godz. 15.00,
5) potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli uczęszczania dziecka do przedszkola: od dnia 11.04.2022 r. godz.09.00 do dnia 15 kwietnia 2022 r., godz. 15.00,
6) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjęty i kandydatów nieprzyjętych: do dnia 20 kwietnia 2022 r., godz. 15.00.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli ustalono następujące terminy:

1) złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym: od dnia 16 maja 2022 r. godz. 9.00 do dnia 20 maja 2022 r., godz. 15.00,
2) weryfikacja wniosków, o których mowa w pkt. 1: do dnia 26 maja 2022 r.,
3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola: do dnia 27 maja 2022 r., godz. 15.00,
4) potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023: od dnia 30 maja 2022 r. godz. 9.00 do dnia 03 czerwca 2022 r., godz. 15.00,
5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na rok szkolny 2022/2023: do dnia 10 czerwca 2022 r. godz. 15.00

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują: ­ kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe, tj.

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość tj. 5 pkt.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kamienna Góra:

1) oboje rodzice dziecka lub opiekunowie prawni wychowujący dziecko są zatrudnieni w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 4 pkt.,
2) rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 4 pkt.,
3) jedno z rodziców lub opiekunów prawnych wychowujący dziecko jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 2 pkt.,
4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego – 2 pkt,
5) dziecko, które uczęszczało do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze – 1 pkt.

Obowiązują następujące rodzaje dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych
1) co do pkt 1, 2 i 3:
a) zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie rekrutacyjnym wystawione przez pracodawcę,
b) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) zaświadczenie o treści umowy cywilnoprawnej wystawionej przez zleceniodawcę,
d) w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
2) co do pkt 5:
a) oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, że dziecko uczęszczało do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w przedszkolach lub Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Telefony:
Przedszkole Publiczne nr 1 – 75 744 78 83
Przedszkole Publiczne nr 2 – 505477497; 505477510
Przedszkole Publiczne nr 3 – 75 744 25 94
Centrum Obsługi Jednostek – 75 767 75 50