Rekrutacja do miejskich przedszkoli

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 objęte są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Kamienna Góra w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2015-2018 oraz dzieci odroczone powyżej 6 roku życie (na podstawie stosownej dokumentacji poradni psychologiczno – pedagogicznej).

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki przedszkolnej składanej w terminie od dnia 19 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

UWAGA: deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego (wzory dostępne na stronach przedszkoli), z uwagi na epidemię COVID- 19 należy dostarczać:

 1. Drogą elektroniczną bezpośrednio na skrzynki mailowe przedszkoli;
 2. Pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do przedszkola);
 3. Osobiście, w momencie przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola;
 4. Inny sposób wskazany przez dyrektora placówki

Zapisy dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego! Zapisów należy dokonywać na tej STRONIE.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 ustalono następujące terminy:

 1. składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu od dnia 19 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
 2. złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od dnia 01 marca 2021 r. godz. 9.00 do dnia 18 marca 2021 r. godz. 15.00.
 3. weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków, o których mowa w pkt 1 do dnia 01 kwietnia 2021 r.,
 4. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola: do dnia 07 kwietnia 2021 r. godz. 15.00,
 5. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli uczęszczania dziecka do przedszkola: od dnia 08.04.2021 r. godz.15.00 do dnia 14 kwietnia 2021 r., godz. 15.00,
 6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjęty i kandydatów nieprzyjętych: do dnia 16 kwietnia 2021 r., godz. 15.00.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli ustalono następujące terminy:

 1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym: od dnia 17 maja 2021 r. godz. 9.00 do dnia 21 maja 2021 r., godz. 15.00,
 2. weryfikacja wniosków, o których mowa w pkt. 1: do dnia 31 maja 2021 r.,
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola: do dnia 02 czerwca 2021 r., godz. 15.00,
 4. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021: do dnia 10 czerwca 2021 r., godz. 15.00,
 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021: do dnia 14 czerwca 2021 r. godz. 15.00

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują: ­ kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe, tj.

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość tj. 100 pkt. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kamienna Góra:

 1. oboje rodzice dziecka lub opiekunowie prawni wychowujący dziecko są zatrudnieni w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 4 pkt.,
 2. rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 4 pkt.,
 3. jedno z rodziców lub opiekunów prawnych wychowujący dziecko jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 2 pkt.,
 4. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego – 2 pkt,
 5. dziecko, które uczęszczało do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze – 1 pkt.

Obowiązują następujące rodzaje dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych

 1. co do pkt 1, 2 i 3:
  a) zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie rekrutacyjnym wystawione przez pracodawcę,
  b) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
  c) zaświadczenie o treści umowy cywilnoprawnej wystawionej przez zleceniodawcę,
  d) w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
 2. co do pkt 5:
  a) oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, że dziecko uczęszczało do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.

Wszelkie szczegółowe można uzyskać bezpośrednio w przedszkolach lub Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Telefony:
Przedszkole Publiczne nr 1 – 75 744 78 83
Przedszkole Publiczne nr 2 – 505477497; 505477510
Przedszkole Publiczne nr 3 – 75 744 25 94
Centrum Obsługi Jednostek – 75 744 17 12

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 doc Rekrutacja-do-przedszkoli-publicznych-20212022 20 KB
Tagi: