Rekrutacja przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ

GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kamienna Góra Nr 14/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra na rok szkolny 2024/2025, w Uchwale Nr V/26/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów (tj. Dz. Urz. Woj. Dolnośl. 2024 r. poz.89) oraz w Uchwale Nr LXXIX/515/23 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 objęte są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kamienna Góra w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2018-2021 oraz dzieci odroczone powyżej 6 roku życia (na podstawie stosownej dokumentacji poradni psychologiczno – pedagogicznej).

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki przedszkolnej składanej w terminie od dnia 05 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r.

UWAGA: deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego (wzory dostępne na stronach przedszkoli należy dostarczać:

 1. Drogą elektroniczną bezpośrednio na skrzynki mailowe przedszkoli;

 2. Pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do przedszkola);

 3. Osobiście, w momencie przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola;

 4. Inny sposób wskazany przez dyrektora placówki

Zapisy dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego !!!

Zapisów należy dokonywać na stronie:

https://kamiennagora.rekrutacje.edu.pl/

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 ustalono następujące terminy:

 1. składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu: od dnia 05 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r.

 2. złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od dnia 04 marca 2024 r. godz. 9.00 do dnia 22 marca 2024 r. godz. 15.00.

 1. weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków, o których mowa w pkt 1:

do dnia 05 kwietnia 2024 r.,

 1. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola: do dnia 12 kwietnia 2024 r. godz. 15.00,

 2. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli uczęszczania dziecka do przedszkola:

od dnia 15.04.2024 r. godz.09.00 do dnia 25 kwietnia 2024 r., godz. 15.00,

 1. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjęty i kandydatów nieprzyjętych: do dnia 30 kwietnia 2024 r., godz. 15.00.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli ustalono następujące terminy:

 1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym:

od dnia 13 maja 2024 r. godz. 9.00 do dnia 17 maja 2024 r., godz. 15.00,

 1. weryfikacja wniosków, o których mowa w pkt. 1: do dnia 24 maja 2024 r.,

 2. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola: do dnia 31 maja 2024 r., godz. 15.00,

 3. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024:

od dnia 03 czerwca 2024 r. godz. 9.00 do dnia 07 czerwca 2024 r., godz. 15.00,

 1. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na rok szkolny 2023/2024: do dnia 13 czerwca 2024 r. godz. 15.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują: kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe, tj.

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość tj. 100 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kamienna Góra:

1) oboje rodzice dziecka lub opiekunowie prawni wychowujący dziecko są zatrudnieni w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 4 pkt.,

2) rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 4 pkt.,

3) jedno z rodziców lub opiekunów prawnych wychowujący dziecko jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 2 pkt.,

4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało lub ubiega się o przyjęcie do tego przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego – 10 pkt,

5) dziecko, które uczęszczało do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze – 1 pkt,

6) co najmniej jeden z rodziców kandydata odprowadził podatek dochodowy za poprzedni rok z tytułu aktualnego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra – 5 pkt.

Obowiązują następujące rodzaje dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych

1) co do pkt 1, 2 i 3:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie rekrutacyjnym wystawione przez pracodawcę,

b) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) zaświadczenie o treści umowy cywilnoprawnej wystawionej przez zleceniodawcę,

d) w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

2) co do pkt 5:

oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, że dziecko uczęszczało do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze;

3) co do pkt. 6:

kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z dowodem złożenia zeznania (w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym – UPO).

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w przedszkolach lub Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Telefony:

Przedszkole Publiczne nr 1 – 75 744 78 83

Przedszkole Publiczne nr 2 – 505477497; 505477510

Przedszkole Publiczne nr 3 – 75 744 25 94

Centrum Obsługi Jednostek – 75 767 75 50