Rozgraniczenie nieruchomości

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Telefon: 75 64 55 134
E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek strony o rozgraniczenie.
2. Załączniki do wniosku:
– aktualny wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości do rozgraniczenia,
– aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości do rozgraniczenia,
– aktualną mapę ewidencji gruntów dla nieruchomości rozgraniczanej.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
IV. OPŁATY:
Zaliczka na poczet wykonania rozgraniczenia w wysokości 2000,00zł
Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu bądź na rachunek UM Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Termin i sposób załatwienia zależy od wyłonienia geodety uprawnionego do wykonywania rozgraniczeń do 2 lat.
2. 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu.
3. 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończonym postępowaniu dowodowym dotyczącym rozgraniczenia.
4. 14 dni od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Jeżeli dochodzi do ugody na gruncie – nie ma trybu odwoławczego.
2. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
3. Jeżeli nie dojdzie do rozgraniczenia całość sprawy przekazywana jest do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.
VII. UWAGI:
Termin rozpoczęcia procedur dotyczących rozgraniczenia zależy od wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia rozgraniczenia, który prace geodezyjne rozpoczyna niezwłocznie po otrzymaniu materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po zbadaniu treści księgi wieczystej najczęściej jest to termin około
2 miesięcy.