Rozpoczynamy VII edycję Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Kamiennej Góry już po raz siódmy zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Pula środków na realizację zwycięskiego projektu wyniesie 150 tys. złotych. Zostanie on zrealizowany w 2023 r.

Projekty składać można będzie od 15 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

Uchwała nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra określa sposób zgłaszania projektów oraz ich wyboru. Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 16 lat. Każdy zgłaszający będzie musiał zebrać od mieszkańców minimum 18 podpisów z poparciem. Szczegóły czego dotyczyć mogą składane projekty określa ww. uchwała. Wszystkie złożone projekty weryfikowane będą pod względem możliwości ich realizacji, biorąc pod uwagę stan formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji łącznie z kosztami wykonania projektu i wszelkiej dokumentacji, spełnienie warunku o nieprzekraczaniu kwoty przeznaczonej w ramach budżetu obywatelskiego, jak również możliwość realizacji projektu w jednym roku budżetowym.

Wyniki weryfikacji merytorycznej będą podane do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie internetowej miasta i BIP urzędu.

Ww. uchwałą wprowadzono tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Projektodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu ds. budżetu obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie mieszkańców.

Projekty, które przejdą kryteria formalne poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców. Głosować można będzie w kilku punktach w mieście lub korespondencyjnie. Karty do głosowania dostępne będą w punktach i na stronie www.kamiennagora.pl

Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos wskazując wyłącznie jeden projekt. Realizowany będzie projekt, który uzyska największą liczbę głosów. Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosić będzie 150 tys. złotych. Wybrane w ten sposób zadanie realizowane będzie w 2023 roku.

Przeprowadzeniem realizacji budżetu obywatelskiego zajmie się powołany przez burmistrza zespół. Projekty zgłaszać można: na formularzu zgłoszeniowym (patrz poniżej):

  • osobiście poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w Urzędzie Miasta, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30,
  • elektronicznie wysyłając na adres: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl,
  • listownie wysyłając na adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 301 lub pok. nr 304, tel. 75 64 55 127 lub 126 w godzinach pracy urzędu.