Rozpoczynamy VIII edycję Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Kamiennej Góry już po raz ósmy zdecydują, na co przeznaczyć środki w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pula środków na realizację w 2024 roku wybranego projektu wynosi 150 tys. złotych. Propozycje projektów można składać od 13 lipca do 15 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXXII/464/23 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra określa sposób zgłaszania projektów oraz ich wyboru. Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat. Każdy zgłaszający będzie musiał zebrać od mieszkańców minimum 18 podpisów z poparciem. Szczegóły czego dotyczyć mogą składane projekty określa ww. uchwała. Wszystkie złożone projekty weryfikowane będą pod względem możliwości ich realizacji, biorąc pod uwagę stan formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji łącznie z kosztami wykonania projektu i wszelkiej dokumentacji, spełnienie warunku o nieprzekraczaniu kwoty przeznaczonej w ramach budżetu obywatelskiego, jak również możliwość realizacji projektu w jednym roku budżetowym.

Wyniki weryfikacji merytorycznej będą podane do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie internetowej miasta i BIP urzędu.

Ww. uchwałą wprowadzono tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Projektodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu ds. budżetu obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie mieszkańców.

Projekty, które przejdą kryteria formalne, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Głosować będzie można w następujący sposób:

  • z wykorzystaniem „Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych
  • za pomocą karty do głosowania, wydawanej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1 w godzinach pracy urzędu lub pobranej z BIP. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos, wskazując wyłącznie jeden projekt. Realizowany będzie projekt, który uzyska największą liczbę głosów.

Przeprowadzeniem realizacji budżetu obywatelskiego zajmie się powołany przez burmistrza zespół. Projekty można zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym w następujący sposób:

  • listownie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra z adnotacja „Budżet obywatelski”,
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,
  • elektronicznie poprzez portal „Miejski System Konsultacji Społecznych” przy czym wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów oryginałów dokumentów.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 301 lub pok. nr 304, tel. 75 64 55 127 lub 126 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra

/-/ Janusz Chodasewicz