Rozpoczynamy VIII edycję budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Kamiennej Góry już po raz ósmy zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Pula środków na realizację w 2024 roku wybranych projektów wyniesie 150 tys. złotych.

Projekty składać można będzie od 13 lipca do 15 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXXII/464/23 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra określa sposób zgłaszania projektów oraz ich wyboru. Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat. Każdy zgłaszający będzie musiał zebrać od mieszkańców minimum 18 podpisów z poparciem. Szczegóły czego dotyczyć mogą składane projekty określa ww. uchwała. Wszystkie złożone projekty weryfikowane będą pod względem możliwości ich realizacji, biorąc pod uwagę stan formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji łącznie z kosztami wykonania projektu i wszelkiej dokumentacji, spełnienie warunku o nieprzekraczaniu kwoty przeznaczonej w ramach budżetu obywatelskiego, jak również możliwość realizacji projektu w jednym roku budżetowym.

Wyniki weryfikacji merytorycznej będą podane do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie internetowej miasta i BIP urzędu.

Ww. uchwałą wprowadzono tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Projektodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu ds. budżetu obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie mieszkańców.

Projekty, które przejdą kryteria formalne poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców.  Głosować będzie można w następujący sposób:

  • z wykorzystaniem portalu „Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych” ( konsultacje.kamiennagora.pl ), lub
  • za pomocą karty do głosowania, wydawanej w  Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1 w godzinach pracy urzędu lub pobranej ze strony internetowej www.kamiennagora.pl . Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos wskazując wyłącznie jeden projekt. Realizowane będą projekty, które uzyskają największą liczbę głosów. Kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie 150 tys. złotych. Wybrane w ten sposób zadania realizowane będą w roku 2024.

Przeprowadzeniem realizacji budżetu obywatelskiego zajmie się powołany przez burmistrza zespół. Projekty zgłaszać można: na formularzu zgłoszeniowym (patrz poniżej):

Formularz wraz z listą poparcia składa się w terminie określonym przez Burmistrza, w następujący sposób:

  • listownie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra z adnotacja „Budżet obywatelski”,
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,
  • elektronicznie poprzez portal „Miejski System Konsultacji Społecznych” ( www.konsultacje.kamiennagora.pl  ) przy czym wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów oryginałów dokumentów.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 301 lub pok. nr 304, tel. 75 64 55 127 lub 126 w godzinach pracy urzędu.

Lista projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2024

Ogłoszenie o przeprowadzeniu głosowania na projekty w budżecie obywatelskim 2024

Lista projektów przyjętych pod głosowanie mieszkańców

Wyniki głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2024

Projekt rekomendowany do realizacji

Informator (191)