Sesja budżetowa | 29 grudnia 2021 r.

Sesja rady miasta odbędzie się 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 • Otwarcie sesji.
 • Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLIV sesji rady miasta Kamienna Góra.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla gminy miejskiej Kamienna Góra na lata 2022-2024.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 • Odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 • Oczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kamienna Góra wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 • Odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.
 • Głosowanie uchwały.
 • Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rokodczytanie projektu uchwały budżetowej.
 • Odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 • Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju.
 • Dyskusja nad projektem budżetu.
 • Głosowanie poprawek.
 • Głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.
 • Interpelacje i zapytania.
 • Wnioski.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie sesji.