Sesja rady miasta | 25 maja

Sesja rady miasta odbędzie się 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Kamienna Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra”.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej w Kamiennej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kamienna Góra.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta Kamienna Góra.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego wiceprzewodniczących rady miasta Kamienna Góra.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego i Wł. Broniewskiego w Kamiennej Górze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.