Sesja rady miasta | 25 stycznia

Sesja rady miasta odbędzie się 25 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej w Kamiennej Górze.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty reklamowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Staszica i rzeki Bóbr w Kamiennej Górze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej i rzeki Bóbr w Kamiennej Górze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej i Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kamienna Góra.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
 20. Sprawozdanie z działalności rady miasta w 2022 roku.
 21. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
 22. Interpelacje i zapytania.
 23. Wnioski.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie sesji.