Sesja rady miasta | 29 marca

Sesja rady miasta odbędzie się 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV, LXVI i LXVII sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały określającej zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Kamienna Góra.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kamienna Góra”, „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kamienna Góra” oraz „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Kamienna Góra.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Kamiennej Górze.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.