Sesja rady miasta | 31 maja

Sesja rady miasta odbędzie się 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII i LXIX sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Kamienna Góra.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Kamienna Góra.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu gminy miejskiej Kamienna Góra.
 13. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 14. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 15. Sprawozdanie z „Kontroli funkcjonowania i realizacji budżetu w Centrum Kultury w Kamiennej Górze od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.”
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.