Sesja rady miasta odbędzie się 26 maja

Sesja rady miasta odbędzie się 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Program obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji rady miasta Kamienna Góra.
4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja przewodniczącego rady miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kamienna Góra”, „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kamienna Góra” oraz „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: J. Kilińskiego, R. Traugutta, T. Kościuszki, gen. J. Hallera i Piastowskiej w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Krzeszowskiego w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 17/20, obr.5).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 383/19, obr.6).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 254/25 obr.6).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 111/1,111/2, 111/3 obr. 7).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Kamienna Góra z przeznaczeniem na realizowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra, a nie stanowiących jej własności.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kamiennogórskiemu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego rady miasta Kamienna Góra.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego rady miasta Kamienna Góra.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady miasta Kamienna Góra.
23. Interpelacje i zapytania.
24. Wnioski.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie sesji.