Skargi i wnioski

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny – Biuro Rady Miasta
Anna Zawierucha – Inspektor ds. sekretariatu
Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. obsługi Rady Miasta
Telefon: 75 64 55 110, 75 64 55 116
E-mail: sekretariat@kamiennagora.pl; arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.
3. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra- przez:
• Burmistrza Miasta Kamienna Góra w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 16:00, pok. 209, I piętro,
• Kierowników Wydziałów i pracowników Urzędu codziennie w godzinach pracy,
• Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra w każdy czwartek w godzinach 15:00 do 16:00, pok. 202,
I piętro,
• Wiceprzewodniczących Rady Miasta w każdy wtorek w godzinach 15:00 do 16:00, pok. 202,
I piętro,
• Radnych Rady Miasta Kamienna Góra w każdy piątek w godzinach 14..30 – 15:30 zgodnie
z harmonogramem dyżurów, pok. 202, I piętro.
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności rozpatrzenia skargi/wniosku w terminie miesiąca zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej załatwienia. O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku, gdy skargę/wniosek, w wyniku rozpatrzenia, uznano za bezzasadną/y i tą bezzasadność wykazano
w odpowiedzi, a skarżący/wnioskodawca ponowił skargę/wniosek bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego/wnoszącego.
Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie przewidzianym ustawą albo wskazanym w zawiadomieniu.
VII. UWAGI:
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy gminy, Burmistrza Miasta Kamienna Góra, pracowników Urzędu Miasta, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.