Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Arkadiusz Jaracz; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami gminy

Telefon: 75 64 55 133
E-mail: arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek wieczystego użytkownika o sprzedaż gruntu (art. 32 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Termin nie jest określony przepisami prawa – uzależniony od istniejącej dokumentacji. Operat szacunkowy zachowuje aktualność przez 1 rok.
Rada Miasta Kamienna Góra podejmuje uchwałę zezwalającą na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, po czym Burmistrza Miasta Kamienna Góra wydaje zarządzenie w tej sprawie. Zarządzenie traci moc
w przypadku, gdy zbycie nieruchomości nie nastąpi w okresie 12 miesięcy od daty ustalenia ceny zbycia wieczystego użytkowania.
Postępowanie w sprawie kończy się aktem notarialnym.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
VII. UWAGI:
Brak