Sprzedaż lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Magda Jacel; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego

Telefon: 75 64 55 133
E-mail: magda.jacel@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
3. Uchwała Nr V/18/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26.01.2011 r. (ze zmianami) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o nabycie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
Wymagane załączniki potwierdzone w Spółce Mieszkaniowej w Kamiennej Górze :
1) kserokopia umowy najmu – potwierdzona w Spółce Mieszkaniowej za zgodność odpisu z oryginałem;
2) zaświadczenie o braku zaległości czynszowych .
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Termin nie jest określony przepisami prawa – uzależniony od istniejącej dokumentacji.
Burmistrza Miasta Kamienna Góra wydaje zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą udziału w gruncie. Zarządzenie traci moc w przypadku, gdy zbycie nieruchomości nie nastąpi w okresie 12 miesięcy od daty ustalenia ceny zbycia lokalu.
Postępowanie w sprawie kończy się aktem notarialnym.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
VII. UWAGI:
Brak