Szukamy sekretarza miasta Kamienna Góra

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – sekretarz miasta Kamienna Góra.

Dokumenty w zaklejonej kopercie należy wrzucać do urny znajdującej się przed urzędem lub przesyłać: do: 10 maja 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Miasta Kamienna Góra”. 

Główny zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 1. przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu;
 2. usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
 3. kontrola dyscypliny pracy;
 4. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg wniosków i petycji;
 5. nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w urzędzie;
 6. nadzór nad gospodarką mieniem urzędu oraz środkami budżetowymi przewidzianymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, zakupy, wyposażenie, remonty, itp;
 7. organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami;
 8. monitorowanie i koordynacja systemu kontroli zarządczej;
 9. pełnienie funkcji kierownika urzędu w razie nieobecności burmistrza i jego zastępcy;
 10. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników komórek organizacyjnych;
 11. nadzorowanie działalności podległych komórek organizacyjnych urzędu;
 12. udział w przygotowywaniu konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie oraz wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych;
 13. współpraca w zakresie przygotowywania materiałów na sesje rady;
 14. nadzorowanie wykonywania uchwał i zarządzeń organów gminy;
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu burmistrza w ramach upoważnienia;
 16. monitorowanie usług świadczonych przez urząd;
 17. przeprowadzanie procedury służby przygotowawczej oraz okresowej oceny pracowników;
 18. opracowywanie raportu o stanie gminy;
 19. nadzór nad funkcjonowaniem, rozbudową i modernizacją monitoringu miejskiego oraz budynku ratusza;
 20. współpraca z jednostkami organizacyjnymi i spółkami gminnymi;
 21. wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez burmistrza lub zastępcę burmistrza.

Wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne lub prawnicze).

Wymagania niezbędne:
a) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
b) brak przynależności do partii politycznych,
c) posiadanie obywatelstwa polskiego,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
h) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu:
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy Kodeks pracy,
– ustawy o pracownikach samorządowych,
– ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy o rachunkowości,
– ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
– ustawy Kodeks Wyborczy,
– ustawy o dostępie do informacji publicznej,
– przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
– przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
i) zdolność szybkiego przyswajania informacji, umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych i pod presją,
j) umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce, a także umiejętność opracowywania aktów prawnych,
k) bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach podległych JST,
b) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego samochodu osobowego,
c) znajomość języka angielskiego i (lub) niemieckiego,
d) umiejętność kierowania zespołem, planowania i sprawnej organizacji pracy,
e) bezstronność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
4) kserokopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);
6) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8) oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych;
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;
11) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
12) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną;
13) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
14) dowód osobisty do wglądu.

W celu sprawdzenia kompetencji pracownika, zastrzegamy sobie prawo, do zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej. W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe informacje:
1) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku;
2) praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
3) w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

Dokumenty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego etapu naboru. Kandydaci zostają powiadomieni o odrzuceniu oraz o możliwości odbioru dokumentów aplikacyjnych. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 64 55 115. Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kamienna Góra (pok. 206) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Ogłoszenie_o_naborze 60 KB
2 odt Kwestionariusz_osobowy 14 KB
3 pdf Zgody_na_przetwarzanie_danych 34 KB