Termin zgłoszeń do kwalifikacji wojskowej

Kwalifikacja wojskowa w powiecie kamiennogórskim. Terminy zgłoszeń.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1981). Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 16 stycznia 2020 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • Mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
  • Mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  • Kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  • Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiat Kamiennogórski 15.04. – 28.04.2020 r. godz. 7:30 – 14.00

Kobiety: 27.04.2020r. Dzień rezerwowy: 28.04.2020r.

ul. Traugutta 2

58 – 400 Kamienna Góra
Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących
tel. 75 64 50 112