Udostępnienie informacji publicznej

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Obsługi Klienta
Ida Skoczeń – Inspektor ds. kancelaryjno-biurowych
Maria Groma – inspektor ds. kancelaryjno-biurowych
Telefon: 75 64 55 540
E-mail: ida.skoczen@kamiennagora.pl; maria.groma@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej.
2. Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 199/2018 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 19 czerwca 2018 r.)
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub na stronie internetowej Urzędu, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 1 do karty usługi.
4. Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z proponowanego wzoru, ale musi on zawierać niezbędne dane do rozpatrzenia wniosku.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Jeżeli, w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Podmiot obowiązany, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia w takiej sytuacji wnioskodawcę
o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Opłaty za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej| wraz z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra stanowią załącznik nr 2 do karty usługi.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
3. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba
że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. W takiej sytuacji powiadamia się pisemnie wnioskodawcę
o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej
w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
4. Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje
w drodze decyzji.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – odwołanie od decyzji
o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W przypadku bezczynności organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu,
którego bezczynność jest przedmiotem skargi.
VII. UWAGI:
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek
z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf OR01-zal1 166 KB
2 pdf OR01-zal2 397 KB