Udzielenie informacji o przedsiębiorcy, który zakończył wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 140
E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcy, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Potwierdzeniem zapłaty za wydanie zaświadczenia (jeśli dotyczy).
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
IV. OPŁATY:
1. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
2. Wydanie zaświadczenia może być również zwolnione z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej, jednak to zależy do jakich celów jest pobierane.
3. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Wpłat można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra, w godz. 7.30 – 10.00 i godz. 11.00 – 14.30 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
W ciągu 7 dni wydawane jest zaświadczenie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra
VII. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf DG10-zal1 33 KB