Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą:
1. Wniosek podatnika, zawierający:
 dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa; adres zamieszkania/siedziby; PESEL/NIP),
 rodzaj wnioskowanej ulgi (odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej),
 rodzaj, okres i wysokość zobowiązania podatkowego, którego dotyczy wniosek,
 uzasadnienie wniosku (podanie okoliczności wskazujących na wystąpienie „ważnego interesu podatnika”
i/lub „interesu publicznego”, okoliczności wyjaśniających brak możliwości uregulowania należnego zobowiązania w ustawowym terminie),
 w przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej należy wskazać proponowany termin odroczenia lub ilość i terminy rat oraz argumenty uprawdopodabniające, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach,
 podpis wnioskodawcy.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
3. Zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
4. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.
5. Dokumenty poświadczające sytuację finansowo-majątkową wnioskodawcy.
6. Inne dokumenty wskazujące na wystąpienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej:
1. Wniosek podatnika, zawierający:
 dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa; adres zamieszkania/siedziby; PESEL/NIP),
 rodzaj wnioskowanej ulgi (odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej),
 rodzaj, okres i wysokość zobowiązania podatkowego, którego dotyczy wniosek,
 uzasadnienie wniosku (podanie okoliczności wskazujących na wystąpienie „ważnego interesu podatnika”
i/lub „interesu publicznego”, okoliczności wyjaśniających brak możliwości uregulowania należnego zobowiązania w ustawowym terminie),
 w przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej należy wskazać proponowany termin odroczenia lub ilość i terminy rat oraz argumenty uprawdopodabniające, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach,
 podpis wnioskodawcy.
2. Dokumenty poświadczające sytuację finansowo-majątkową wnioskodawcy.
3. Inne dokumenty wskazujące na wystąpienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.