Umowa na zadanie przebudowy Żłobka Miejskiego podpisana!

Gmina Miejska Kamienna Góra w dniu 17 sierpnia 2023 r. podpisała umowę na dofinasowanie z programu MALUCH + 2022-2029 w łącznej kwocie 1 953 624,05 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa Żłobka Miejskiego w Gminie Miejskiej Kamienna Góra – utworzenie 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Spacerowej 10 ”.
Umowa została zawarta w związku z uczestniczeniem Gminy Miejskiej w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ / z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz na podstawie art. 14ll i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.).
Poniżej przedstawiamy krótki opis realizacji zadania:
PRZEBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
Lokalizacja: dz. nr 38/8 o powierzchni 2 578m2 przy ul. Spacerowej 10.
Zabudowa: budynek żłobka miejskiego, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,

ZAKRES PRZEBUDOWY
Opis budynku istniejącego:
Budynek żłobka miejskiego jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym ze stropodachem płaskim z pokryciem z papy asfaltowej. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, wyposażony w dwie klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej. Do budynku przylega jednokondygnacyjna przybudówka z dachem płaskim, która pełniła w przeszłości funkcją kotłowni.
Obiekt użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Budynek powstał ok. 1979 roku.

Planowany zakres przebudowy:
Celem planowanych prac budowlanych jest przebudowa części budynku na potrzeby utworzenia 48 nowych miejsc opieki. Projektowana przebudowa budynku zakłada modernizację obiektu przybudówki poprzez nadbudowę i adaptację tej części na cele pomieszczeń żłobkowych. Przewiduje się wydzielenie w przebudowanej części sal opieki, pomieszczeń pomocniczych i sanitarnych oraz przestrzeni komunikacji wewnętrznej. Dla dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, projektuje się wyposażenie budynku w dźwig osobowy.
Zakres prac będzie obejmować:
 sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i nadbudowy budynku wraz z ekspertyzą budowlaną, wskazującą na możliwość wykonania zakładanych prac i potrzebnych wzmocnień lub zmian konstrukcji budynku i przybudówki,
 rozbiórka części budynku, demontaż instalacji i wyposażenia,
 wykonanie robót budowlanych, dotyczące wzmocnienia konstrukcji, przebudowy i nadbudowy budynku oraz zadaszenia,
 budowa dźwigu osobowego,
 budowa kompletnych systemów instalacyjnych i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych,
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie prac wykończeniowych,
 wykonanie robót elewacyjnych i zagospodarowania terenu,
 uzyskania pozwolenia na użytkowania budynku
Grupą docelową projektu są dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.
Celem projektu jest utworzenie 48 nowych miejsc opieki w żłobku i dofinasowanie tych miejsc w okresie 18 miesięcy.
Łączna wartość dofinansowania to 1 953 624,05 zł w tym wartość dofinansowania z UE wyniesie 1 721 376,00 zł a ze środków budżetu państwa 232 248,05 zł.