Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o uzupełnienie aktu – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
4. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego (dokument nie podlega zwrotowi).
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 104), Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Stanu Cywilnego Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP).
4. Osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.
IV. OPŁATY:
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu, albo przelewem albo przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
Do wpłat dokonywanych z zagranicy: kod SWIFT: POLUPLPR PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Bez zbędnej zwłoki
W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Kamiennej Górze, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
VII. UWAGI:
1. Podstawą uzupełniania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
2. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf USC09-zal1 83 KB