Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 140
E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, który stanowi zał. nr 1 wraz z załącznikami:
1) kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu),
2) kserokopia orzeczenia lekarskiego (oryginał do wglądu),
3) kserokopia orzeczenia psychologicznego (oryginał do wglądu),
4) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, w przypadku kiedy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu powinien dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim (oryginały do wglądu),
5) kserokopię legalizacji taksometru (oryginał do wglądu),
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z pojazdu , którego wzór stanowi zał. nr 2 do karty usługi,
7) wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego, wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do karty usługi,
8) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
IV. OPŁATY:
Opłatę za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Kamienna Góra, wnosi się w wysokości:
1) 200 zł jeżeli licencja ma być wydana na okres od 2 lat do 15 lat,
2) 250 zł jeżeli licencja ma być wydana na okres od 15 lat do 30 lat,
3) 300 zł jeżeli licencja ma być wydana na okres od 30 lat do 50 lat
bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra, w godz. 7.30 – 10.00 i godz. 11.00 – 14.30, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie licencji na transport drogowy taksówką osobową nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Na przewlekłość prowadzenia postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. które wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
2. Od decyzji Burmistrza Miasta Kamienna Góra służy stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
3. Strona postępowania może również zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję składając oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, co spowoduje, że decyzja staje się prawomocna i ostateczna.
VII. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf DG06-zal1 131 KB
2 pdf DG06-zal2 65 KB
3 pdf DG06-zal3 29 KB