Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo – Budżetowy
Aneta Żuprańska – Inspektor ds. księgowości i opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
Telefon: 75 64 55 131
Pokój nr 106
E-mail: aneta.zupranska@kamiennagora.pl

I. WPŁATY:

• Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: do 28-go każdego miesiąca ( np. do 28 stycznia za miesiąc styczeń)
• Wpłaty należy uiszczać na indywidualny numer konta bankowego lub w kasie Urzędu Miasta (czynna 8.00-13.00)

II. UPOMNIENIA:

• Koszt upomnienia: 16,00 zł
• Wpłata dokonana po otrzymanym upomnieniu zostaje w pierwszej kolejności rozksięgowana na koszty upomnienia i ewentualne odsetki, a pozostała część na należność główną.

III. TYTUŁ WYKONAWCZY:

• W przypadku nie uregulowania zaległości (w terminie podanym w upomnieniu) Wierzyciel (Burmistrz Miasta Kamienna Góra ) wystawi tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego – Urząd Skarbowy
• Dochodzeniem należności zajmuje się także Komornik Sądowy

IV. NADPŁATA – nadpłacona lub nienależnie zapłacona opłata/ podatek

• Wniosek o zwrot nadpłaty – zał. Nr 1
• Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe (np. podatek od nieruchomości) – zał. Nr 2

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
• Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30
• Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58 – 400 Kamienna Góra
• Przesłanie drogą elektroniczną na adres: bok@kamiennagora.pl
• Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
• Ustawa ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
• Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 doc Wniosek o przeksiegowanie nadpłaty - zał 2 27 KB
2 doc Wniosek o zwrot - zał 1 27 KB