Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w centralnym rejestrze wyborców

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
75 64 55 143; 75 64 55 140
ada.kucharczyk@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzoru wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi (dot. obywateli polskich).
2. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, który stanowi zał. Nr 2 do karty usługi (dot. cudzoziemców).
3. Do wniosku załączyć należy dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie pod adresem należącym do obwodu głosowania, w którym wyborca ma być ujęty.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem (w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.)
2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje burmistrz, w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem burmistrza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Burmistrz przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Burmistrz może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
VII. UWAGI:
1. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.
2. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A (obywatele polscy)wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.
3. Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
4. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części B (cudzoziemcy) wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.
5. Jeżeli w chwili złożenia wniosku wnioskodawca nie ma nadanego numeru ewidencyjnego PESEL, w celu nadania numeru ewidencyjnego PESEL należy wypełnić wniosek w zakresie pkt 2 .
6. Wyborca, którego dane są zamieszczone w Centralnym Rejestrze Wyborców w części B, może na swój wniosek złożony do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania zostać skreślony z Centralnego Rejestru Wyborców – wniosek stanowi zał. Nr 3 do karty usługi.
7. Przepisy Kodeksu Wyborczego stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy, z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf 14 - zał. nr 2 306 KB
2 pdf 14 - zał. nr 3 104 KB