Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 140
E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który stanowi załącznik Nr 1 do karty usługi z zaznaczonym rodzajem wniosku – wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy wraz
z załącznikami w zależności od potrzeb:
1) CEIDG-MW – dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zał. Nr 2 do karty usługi;
2) CEIDG-PN – udzielone pełnomocnictwa, zał. Nr 3 do karty usługi;
3) CEIDG-RB – informacja o rachunkach bankowych, i zał. Nr 4 do karty usługi;
4) CEIDG-RD – wykonywana działalność gospodarcza, zał. Nr 5 do karty usługi;
5) CEIDG- POPR – formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zał. Nr 6 do karty usługi.
Przedsiębiorca do wglądu powinien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość; dowód osobisty bądź paszport.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Wniosek o wpis do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz
za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
2. Wniosek CEIDG-1 można również złożyć osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 103 w godz. 7.30 do 15.15 lub wysłać listem poleconym na adres wybranego urzędu gminy opatrzony własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, którego własnoręczność poświadczona
jest przez notariusza,
3. Wniosek CEIDG-1 można złożyć przez pełnomocnika, jednak w tym przypadku każdorazowo należy przedłożyć dokument stwierdzający udzielenie tego pełnomocnictwa, który stanowi zał. Nr 7 do karty usługi.
4. Wniosek CEIDG-1 powinien być wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku CEIDG-1, której wzór stanowi zał. Nr 8 do karty usługi.
IV. OPŁATY:
1. Zgodnie z art. 13 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorców wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat
2. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wpłaty można dokonać bezpośredni w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra, w godz. 7.30 – 10.00 i godz. 11.00 – 14.30 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
Z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione
jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy,
za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej przekształcony wniosek i przesyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG nie przysługują środki odwoławcze gdyż organem ewidencyjnym jest Minister ds. Gospodarki.
VII. UWAGI:
1. Jeżeli wniosek CEIDG-1 złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2, będzie niepoprawny w rozumieniu
art. 10 ust. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
to zgodnie z art. 10 ust. 6 w/c, organ gminy niezwłocznie wskaże wnioskodawcy uchybienia oraz wezwie do jego uzupełnienia lub skorygowania w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
2. Zgodnie z art. 46 ust. 1 zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu zgodnie
z art, 43 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG. Przedsiębiorca aby pobrać zaświadczenie powinien wejść na stronę internetową www.firma.gov.pl klikając na zakładkę „znajdź przedsiębiorcę”.
3. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać
ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejska i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Obywatele innych państw niż wyżej wymienione (z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopie, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.
4. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG
w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf DG01-zal1 92 KB
2 pdf DG01-zal2 49 KB
3 pdf DG01-zal3 418 KB
4 pdf DG01-zal4 426 KB
5 pdf DG01-zal5 53 KB
6 pdf DG01-zal6 394 KB
7 pdf DG01-zal7 62 KB
8 pdf DG01-zal8 490 KB