Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Agnieszka Jaksoń – Inspektor ds. ochrony środowiska
Telefon: 75 64 55 130
E-mail: agnieszka.jakson@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kamienna Góra, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do karty usługi. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, którego wzór stanowi zał. Nr 3 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa :
1) 50 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej
2) 25 zł za zmianę w wpisie do rejestru działalności regulowanej
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze lub przelewem na kontonr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wpis przedsiębiorcy do rejestru dokonywany jest w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem. Jeżeli wniosek jest niekompletny organ wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze , ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra , za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf IOS02-zal1 66 KB
2 pdf IOS02-zal2 63 KB
3 pdf IOS02-zal3 64 KB