Wpisanie na własny wniosek do stałego rejestru wyborców miasta Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 140; 15 64 55 143

E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl;

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
3. Pisemna deklaracja, która stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
4. Dokument stwierdzający tożsamość.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby wydaje wójt, w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
VII. UWAGI:
1. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy.
Do wniosku dołącza się:
1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.
3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa w § 1, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
Prawo dopisania się wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowego przysługuje:
1) wyborcom przebywającym czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, wyborcom nigdzie niezamieszkałym, przebywającym na obszarze gminy- na wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów,
2) żołnierzom pełniącym zasadniczą lub okresową służbę wojskową, oraz pełniącym służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownikom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantom z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniącym służbę w systemie skoszarowanym- na wniosek wniesiony do urzędu między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów,
3) wyborcom niepełnosprawnym na obszarze gminy właściwej na miejsce jego stałego zamieszkania- w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych- najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów (dotyczy także wyborów lokalnych),
4) wyborcy będącemu obywatelem Unii Europejskiej, jeżeli jest wpisany do stałego rejestru wyborców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf EL14-zal1 37 KB
2 pdf EL14-zal2 23 KB