Wydanie decyzji na świadczenia osobiste na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Karolina Adamczyk – Kierownik wydziału;
Telefon: 75 64 55 136
E-mail: karolina.adamczyk@kamiennagora.pl,

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Od art.200 do art. 207a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
2. § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w czasie pokoju, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
3. Wniosek o przeznaczenie osób do wykonywania świadczeń osobistych, którego wzór stanowi zał. Nr 3 do karty usługi.
4. Wniosek o przeznaczenie osób do funkcji kuriera w ramach świadczeń osobistych, którego wzór stanowi zał. Nr 4 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: bzk@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania wydawana jest decyzja administracyjna.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Kamiennej Góry w terminie 14 dni od daty doręczenia.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf ZK03-zal1 107 KB
2 pdf ZK03-zal2 105 KB
3 pdf ZK03-zal3 103 KB
4 pdf ZK03-zal4 112 KB