Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub Zaświadczenia o stanie cywilnym

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  • Paulina Zarabska – Inspektor

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl;
  • paulina.zarabska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o:
1) wydanie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do karty usługi lub
2) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do karty usługi lub
3) zaświadczenia o stanie cywilnym (druk wniosku określony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego – zał. 31 –
wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do karty usługi.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego – (pok. 104), Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Stanu Cywilnego Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP
IV. OPŁATY:
22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony.
22 zł – opłata skarbowa za odpis wielojęzyczny.
33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny.
24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo
o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
38 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu, albo przelewem albo przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
Do wpłat dokonywanych z zagranicy: kod SWIFT: POLUPLPR PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
W ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
W ciągu 10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC.
VII. UWAGI:
1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:
1) odpisy zupełne, skrócone i skrócone wielojęzyczne aktów stanu cywilnego;
2) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
3) zaświadczenia o stanie cywilnym.
2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń o dokonanych lub niedokonanych wpisach: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby,
które wykażą interes prawny.
3. Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym – osoba, której akt dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).
4. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować
np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.
5. Odpis aktu zaświadczenie o stanie cywilnym oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby można otrzymać w formie dokumentu elektronicznego.
6. Odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf USC14-zal1 97 KB
2 pdf USC14-zal2 83 KB
3 pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 464 KB