Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju,
a za granicą – przed polskim konsulem.
3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (dokument w języku obcym składa się wraz
z urzędowym tłumaczeniem na j. polski).
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
5. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 104), Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30
IV. OPŁATY:
38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu, albo przelewem albo przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
Do wpłat dokonywanych z zagranicy: kod SWIFT: POLUPLPR PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
W ciągu 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.
VII. UWAGI:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf USC10-zal1 93 KB