Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Danuta Ruchała – Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej
Telefon: 75-64-55-130
E-mail: danuta.rcuhala@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
5. Uchwała Nr XXX/A/206/04 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra (ze zmianami).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń infrastruktury podziemnej lub w celu umieszczenia reklamy, których wzór stanowi zał. Nr 1, Nr 2Nr 3 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu prowadzenia robót pobiera się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu do 20% szerokości – 2,00 zł;
2) przy zajęciu od 20% do 50% szerokości – 5,00 zł;
3) przy zajęciu powyżej 50% szerokości – 9,00 zł;
4) za zajęcie 1 m2 powierzchni chodnika, placu, zatoki postojowej i autobusowej, ścieżki rowerowej stawka opłata za każdy dzień zajęcia wynosi 1,00 zł;
5) za zajęcie 1 m2 powierzchni pobocza pasa drogowego stawka opłaty za każdy dzień zajęcia wynosi 0,50 zł.
2. Opłata skarbowa: 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze lub przelewem na konto: 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronom służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcia pasa drogowego przez 1 dzień. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego o powierzchni
1 m2.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf IOS09-zal1 98 KB
2 pdf IOS09-zal2 100 KB
3 pdf IOS09-zal3 143 KB