Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokal na czas nieoznaczony po zgonie najemcy

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej
Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych
Telefon: 75 64 55 141
E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.
3. Uchwała Nr VI/A/57/2003 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Akt zgonu najemcy.
3. Dokument potwierdzający pokrewieństwo z dotychczasowym najemcą lokalu.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Rejestracja wniosku następuje z chwilą otrzymania przez wydział merytoryczny.
2.Odpowiedź na wniosek w sprawie następuje w terminie do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie
skomplikowanych wymagających dodatkowych ustaleń do dwóch miesięcy.
3. Wydanie skierowania następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr LXXII/458/23 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zasadwynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra (pkt 3 podstawy prawnej i pkt 3 terminu i sposobu załatwienia).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf wniosek o wskazanie mieszkania 80 KB