Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokali z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej
Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych
Telefon: 75 64 55 141
E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 poz.1460 – art.1046 § 4 )
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Pismo wierzyciela lub komornika sądowego bądź osoby zobowiązanej do opróżnienia mieszkania o dostarczenie
pomieszczenia tymczasowego.
2. Oryginał wyroku sądowego przyznający prawo do przyznania pomieszczenia tymczasowego, zaopatrzony w
klauzulę prawomocności lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
3. Wniosek o przyznanie pomieszczenia tymczasowego z zasobów Gminy Miejskiej Kamienna Góra, wypełniony
przez osobę zobowiązaną lub w jej imieniu przez wierzyciela – wzór wniosku stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
4. Pełnomocnictwo – gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę:
a) odręczne (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz podpis wnioskodawcy, celem weryfikacji),
b) potwierdzone urzędowo lub notarialnie,
c) notarialne.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1,
w godz. 7.30 15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Rejestracja wniosku następuje z chwilą otrzymania przez wydział merytoryczny.
2.Odpowiedź na wniosek w sprawie następuje w terminie do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie
skomplikowanych wymagających dodatkowych ustaleń do dwóch miesięcy.
3. Wydanie skierowania następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale NrLXXII/458/23 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zasadwynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra (pkt 3 podstawy prawnej i pkt 3 terminu i sposobu załatwienia).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Umowa najmu na pomieszczenie tymczasowe jest zawierana na czas określony tj. na 6 miesięcy. Po upływie oznaczonego w niej czasu brak jest możliwości prawnych do jej przedłużenia. Wskazane pomieszczenie należy przekazać do zarządcy budynku tj. Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o. przy ul. Sienkiewicza 3 w Kamiennej Górze.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf wniosek o wskazanie mieszkania 80 KB