Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Anna Andrejczuk – Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: anna.andrejczuk@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wiosek o wydanie zaświadczenia.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa : od zaświadczenia – 17,00 zł.
Opłaty można dokonać:
– bezgotówkowo na rachunek UM Kamienna Góra 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351,
– gotówkowo, w kasie UM Kamienna Góra lub w kasie Starostwa Powiatowego.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Dotyczy:
– opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy,
– czynszu dzierżawnego gruntu gminy,
– przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gminy,
– sprzedaż mienia gminy ,
– opłaty adiacenckiej.