Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 140
E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji wraz oryginałem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Zawiadomienie o likwidacji albo postanowienie o upadłości przedsiębiorcy wraz oryginałem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
3. Informacja o zgonie przedsiębiorcy – akt zgonu.
4. W przypadku, gdy przedsiębiorca chce otrzymać decyzję o wygaszeniu licencji powinien złożyć wniosek, który stanowi zał. Nr 3 do karty usługi o wydanie takiej decyzji.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
IV. OPŁATY:
10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Niezwłocznie – przyjęcia zawiadomienia.
2. Wygaśnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zgodnie z art. 16 ust.2 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym następuje z mocy prawa, z chwilą zrzeczenia się jej, jednakże na żądanie strony postępowania organ może wydać decyzję o wygaśnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji Burmistrza Miasta Kamienna Góra służy stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
VII. UWAGI:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
2. Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięciu licencji.
3. W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję, organ, który ją udzielił, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o nabycia spadku, wyraża zgodę w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikający z licencji przez okres nie dłuższy 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza licencji.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf DG09-zal1 16 KB
2 pdf DG09-zal2 14 KB
3 pdf DG09-zal3 16 KB