Wymeldowanie na wniosek strony

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Paulina Białecka – Podinspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Telefon: 75 64 55 140; 15 64 55 143

E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl; paulina.bialecka@kamiennagora.pl;

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek (podanie) o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego lub wniosek wskazujący, że czynność meldunkowa została dokonana wadliwie.
2. Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
3. Dokument potwierdzający opuszczenie lokalu (wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji – kserokopia wraz z oryginałem do wglądu).
4. Potwierdzenie wniesienia opłat.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
3. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany).
IV. OPŁATY:
1. 10 zł opłata za wydanie decyzji administracyjnej.
2. 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika.
Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta (PKO BP nr: Gmina Miejska Kamienna Góra 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351; Do wpłat dokonywanych z zagranicy kod SWIFT: POLUPLPR
PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351) lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Wydanie decyzji administracyjnej.
2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.
3. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
4. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
VII. UWAGI:
1. Zgodnie z art. 31 ustawy o ewidencji ludności jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.
2. Postępowanie administracyjne prowadzone jest w trybie art. 31 ww. ustawy również na wniosek strony, w przypadku odmów potwierdzenia faktu pobytu przez dysponentów lokali, ich nieobecności w kraju
lub w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego lokalu.
3. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
4 Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.