Wymiar podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Uchwała Nr XIV/85/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (ze zmianami).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Informacja na podatek od nieruchomości IN – 1, której wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usług.
2. Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, umowa dzierżawy, wyciąg z księgi wieczystej.
Informację należy złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
Podatki płacone są przez osoby fizyczne w wysokości ustalonej decyzją w ratach w terminach: do dnia 15 marca,
15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku gdy należna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Załącznik nr 1 75 KB