Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2023 roku