Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki umownej kaucyjnej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Arkadiusz Jaracz; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami gminy

Telefon: 75 64 55 133
E-mail: arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Wnioskodawcę obciążają koszty sądowe związane z wykreśleniem hipoteki.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni.
Sprawa kończy się zgodą Burmistrza Miasta na wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej z księgi wieczystej.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VII. UWAGI:
Wydana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra zgoda stanowi podstawę do dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej (wykreślenie hipoteki z działu IV księgi wieczystej).
Pismo Burmistrza Miasta należy przedłożyć wraz z odpowiednim wnioskiem w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze (formularze wniosków do pobrania w Sądzie).